• Gedragscode bestuurslid/functionaris

  Gedragscode bestuurslid/functionaris
   Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid
  gewaarborgd is en ook wordt ervaren.
   Is dienstbaar en handelt altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en
  richt zich op het belang van de leden en/of aangeslotenen.
   Is open en handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te
  leggen en inzicht te geven in je handelen en beweegredenen.
   Is betrouwbaar en houdt zich aan de regels en afspraken, zoals de statuten reglementen en
  besluiten van de nationale bond.
   Gebruik informatie alleen voor het doel van de organisatie.
   Verklaart dat hij/zij vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van
  anderen gebruikt.
   Is zorgvuldig en handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop.
   Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
   Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie.
   Onderbouwt bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting.
   Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling en vervult geen nevenfunctie en gaat geen
  financieel belang aan, die in strijd is of kan zijn met zijn/haar functie.
   Bespreekt een eventueel voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een
  financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken, die in gedring zijn met de
  vereniging.
   Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn.
   Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met
  eerlijke concurrentieverhoudingen.
   Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te
  geven.
   Geeft geen geschenken uit hoofde van de functie en biedt geen diensten aan van een waarde
  van meer dan 100,00 euro en doe ook geen beloften om iets te doen of na te laten.

   Meldt geschenken en giften van meer dan 100,00 euro, die uit hoofde van de functie zijn
  ontvangen of gegeven.
   Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de
  sport in diskrediet wordt gebracht.
   Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende
  opmerkingen.
   Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de
  reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing en het
  bestuursreglement alcohol en roken in en rondom het sportcomplex.
   Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van
  toepassing te laten zijn.
   Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het - samen met de leden, trainers en ouders -
  opstellen van gedragsregels voor je eigen vereniging. Neemt (meldingen en signalen van)
  onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus.
   Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden en zorgt
  voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of
  grensoverschrijdend gedrag.
   Stimuleert het melden van ongewenst gedrag.
   Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers,
  supporters en anderen.
   Spant zich in om te werken met integere werknemers, functionarissen, ondernemers,
  zaakwaarnemers, leveranciers, sponsoren, etc.
   Zorgt ervoor dat je sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties
  die van onbesproken gedrag zijn.
   Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is (raadpleeg het Register met
  tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en
  doe onderzoek in relatie tot de beoogde functie.
   Doet ook onderzoek naar handelspartners, e.a. Is zich bewust van de risico’s van matchfixing
  en handelt hiernaar.
   Wedt niet op een sport waarbij je betrokken bent.
   Verstrekt geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een
  aspect van een wedstrijd waar jij bij betrokken bent aan bookmakers of aan anderen.
   Ziet toe op de naleving van regels en normen.
   Zorgt dat iedereen de reglementen, de huisregels en gedragscode naleeft.