• Gedragscode scheidsrechters:

  Gedragscode scheidsrechters:
   Gaat respectvol om met alle betrokkenen.
   Zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de
  trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid
  gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.

   Organiseert een goede samenwerking met de andere arbitragefunctionarissen, die in de
  wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechters, lijnrechters, jurytafel, etc.).
   Is dienstbaar, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het
  uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.
   Ziet toe op naleving van regels en normen in samenwerking met de trainers/coaches en
  begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en
  andere normen.
   Is open. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te
  leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.
   Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de
  sport in dis- krediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van socialmedia.
   Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of goederen aan van tegenspelers,
  trainers/coaches, bestuurders, of derden aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd
  is met de integriteit van de sport. Als jou iets wordt aangeboden om iets te doen of na te
  laten, meld dit dan aan het bestuur.
   Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, aan tegenspelers,
  trainers/coaches, bestuurders, of derden om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de
  integriteit van de sport.
   Is collegiaal ten opzichte andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij
  een collega-scheidsrechter.
   Is zich bewust van de risico’s van matchfixing, handelt voorzichtig en meldt eventuele
  signalen bij de sport- bond.