• Gedragsprotocol en Codes

  We hoeven de krant maar open te slaan en worden overladen met negatieve berichten over
  de verharding/verloedering van de maatschappij. Niet zelden is het voetbalveld het decor
  van onbeschoft gedrag, gebrek aan respect of zelfs geweldsincidenten. Als voetbalvereniging
  zijn wij uiteraard onderdeel van de maatschappij, wij verbeelden ons zelfs daar een
  belangrijk onderdeel van uit te maken. Honderden mensen komen meerdere malen per

  week op onze sportaccommodatie, onder hen veel jeugd. Wij hopen hen niet alleen goed te
  leren voetballen, maar ook qua gedrag en ontwikkeling een positieve invloed op hen te
  hebben.
  Laten we vooropstellen dat we het als vereniging niet slecht doen en er ook niet slecht op
  staan. Toch is hier ook voor ons winst te behalen. Dit is een ambitieus streven dat wij 'als
  vereniging' (dat wil zeggen met zijn allen!) moeten oppakken. We hebben het hier over
  essentiële zaken als hoe gaan we met elkaar om?! Het nakomen van afspraken. Welk gedrag
  vinden we toelaatbaar?! Wat zijn de gevolgen als we of iemand over de scheef gaat.
  Met simpelweg regeltjes opstellen zijn we er niet. We zullen er met zijn allen achter moeten
  gaan staan en elkaar hierop moeten aanspreken.
  Deze verantwoording willen wij, als bestuur oppakken, maar dat willen we zeker ook van
  trainers, leiders, vrijwilligers en spelers vragen. Zoals zoveel zaken binnen de club zullen we
  dit samen moeten oppakken, want: de club, dat zijn wij met zijn allen!
  Het idee is simpel: we hebben enkele regels opgesteld waar we ons met zijn allen aan
  moeten houden. Regels die gelden op het veld en ook daarbuiten, regels voor spelers, kader,
  vrijwilligers en bezoekers van ons sportpark.
  Als bestuursleden zullen we anderen hier op een positieve manier op aanspreken, maar dat
  verwachten we zeker ook van jullie.

 • Gedragscode spelers/team

  Gedragscode spelers/team:
   De leiding dient duidelijk regels te maken ten aanzien van bijvoorbeeld hoe laat men
  aanwezig dient te zijn, hoe men zich dient af te melden, tot hoe laat men zich kan afmelden,
  etc.
   Binnen AVW'66 mag eenieder kritisch naar elkaar zijn, maar moet wel positief/opbouwend
  met elkaar omgegaan te worden. We spreken elkaar aan op negatief gedrag of negatieve
  opmerkingen;
   Tegenstanders en de scheidsrechter in het bijzonder dienen met respect te worden
  behandeld;
   De scheidsrechter dient niet te worden lastiggevallen. Commentaar dient tot een minimum
  te worden beperkt en zeker niet agressief of respectloos te worden geuit;
   Agressief gedrag of geweld naar medespelers, tegenstanders of scheidsrechter zijn uit den
  boze. Hier volgt direct een straf op;
   Bij een onbewuste overschrijding van deze regels spreken we elkaar hierop aan. Bij
  herhaaldelijk, bewust of het grof overtreden van deze regels volgt een straf/schorsing. Deze
  straf/schorsing wordt door de leiding van het team bepaald, in overleg met onze
  gedragscommissie bepaald. Iedere straf dient te worden gemeld bij onze gedragscommissie.

 • Gedragscode scheidsrechters

  Gedragscode scheidsrechters:
   Gaat respectvol om met alle betrokkenen.
   Zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de
  trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid
  gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.

   Organiseert een goede samenwerking met de andere arbitragefunctionarissen, die in de
  wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechters, lijnrechters, jurytafel, etc.).
   Is dienstbaar, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het
  uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.
   Ziet toe op naleving van regels en normen in samenwerking met de trainers/coaches en
  begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en
  andere normen.
   Is open. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te
  leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.
   Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de
  sport in dis- krediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van socialmedia.
   Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of goederen aan van tegenspelers,
  trainers/coaches, bestuurders, of derden aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd
  is met de integriteit van de sport. Als jou iets wordt aangeboden om iets te doen of na te
  laten, meld dit dan aan het bestuur.
   Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, aan tegenspelers,
  trainers/coaches, bestuurders, of derden om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de
  integriteit van de sport.
   Is collegiaal ten opzichte andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij
  een collega-scheidsrechter.
   Is zich bewust van de risico’s van matchfixing, handelt voorzichtig en meldt eventuele
  signalen bij de sport- bond.

 • Gedragscode trainers en stafleden

  Gedragscode trainers en stafleden
   Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid
  gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.
   Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en
  richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te
  komen. (KNVB toets voor junioren)
   Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante
  feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je bent in het bezit van een geldig
  VOG, aangeboden door de vereniging.
   Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn
  positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te
  oefenen. Onthoud je van elke vorm van (macht) misbruik, emotioneel misbruik, fysiek
  grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of
  seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen
  is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
   Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van
  sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de
  sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
   Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of
  intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst,
  levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele
  achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
   Sluit niemand buiten en wees tolerant.

   Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de
  sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van
  grievende en/ of beledigende opmerkingen.
   Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te
  laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen
  of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
   Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en
  gedragscode naleeft.
   Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel
  niet om die door
  te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact) persoon en/ of contact op te nemen
  met het Centrum Veilige Sport Nederland.
   Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan
  worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij
  betrokken bent.
   Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol
  wordt gedronken.

 • Gedragscode bestuurslid/functionaris

  Gedragscode bestuurslid/functionaris
   Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid
  gewaarborgd is en ook wordt ervaren.
   Is dienstbaar en handelt altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en
  richt zich op het belang van de leden en/of aangeslotenen.
   Is open en handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te
  leggen en inzicht te geven in je handelen en beweegredenen.
   Is betrouwbaar en houdt zich aan de regels en afspraken, zoals de statuten reglementen en
  besluiten van de nationale bond.
   Gebruik informatie alleen voor het doel van de organisatie.
   Verklaart dat hij/zij vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van
  anderen gebruikt.
   Is zorgvuldig en handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop.
   Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
   Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie.
   Onderbouwt bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting.
   Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling en vervult geen nevenfunctie en gaat geen
  financieel belang aan, die in strijd is of kan zijn met zijn/haar functie.
   Bespreekt een eventueel voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een
  financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken, die in gedring zijn met de
  vereniging.
   Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn.
   Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met
  eerlijke concurrentieverhoudingen.
   Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te
  geven.
   Geeft geen geschenken uit hoofde van de functie en biedt geen diensten aan van een waarde
  van meer dan 100,00 euro en doe ook geen beloften om iets te doen of na te laten.

   Meldt geschenken en giften van meer dan 100,00 euro, die uit hoofde van de functie zijn
  ontvangen of gegeven.
   Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de
  sport in diskrediet wordt gebracht.
   Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende
  opmerkingen.
   Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de
  reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing en het
  bestuursreglement alcohol en roken in en rondom het sportcomplex.
   Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van
  toepassing te laten zijn.
   Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het - samen met de leden, trainers en ouders -
  opstellen van gedragsregels voor je eigen vereniging. Neemt (meldingen en signalen van)
  onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus.
   Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden en zorgt
  voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of
  grensoverschrijdend gedrag.
   Stimuleert het melden van ongewenst gedrag.
   Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers,
  supporters en anderen.
   Spant zich in om te werken met integere werknemers, functionarissen, ondernemers,
  zaakwaarnemers, leveranciers, sponsoren, etc.
   Zorgt ervoor dat je sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties
  die van onbesproken gedrag zijn.
   Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is (raadpleeg het Register met
  tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en
  doe onderzoek in relatie tot de beoogde functie.
   Doet ook onderzoek naar handelspartners, e.a. Is zich bewust van de risico’s van matchfixing
  en handelt hiernaar.
   Wedt niet op een sport waarbij je betrokken bent.
   Verstrekt geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een
  aspect van een wedstrijd waar jij bij betrokken bent aan bookmakers of aan anderen.
   Ziet toe op de naleving van regels en normen.
   Zorgt dat iedereen de reglementen, de huisregels en gedragscode naleeft.